The PDR logo

Design Impact Observatory

Horizon 2020

Rhannu dulliau o fesur effaith dylunio ar fusnes.

Mae mesur dylunio a'i effeithiau yn peri sawl her - gall dylunio olygu gwahanol bethau i wahanol bobl, mae'n anodd ynysu dyluniad oddi wrth swyddogaethau busnes eraill, a gall ei effaith amlygu ei hun gydag oedi. Serch hynny, mae'r mesur hwn yn hanfodol i greu polisi sy'n seiliedig ar dystiolaeth a rhaglenni cymorth wedi'u targedu ar gyfer arloesi a chystadleurwydd busnes.

Mae pedwar partner Ewropeaidd sydd â chyfoeth o brofiad mewn astudio a darparu cymorth dylunio wedi dod ynghyd i rannu eu harferion wrth fesur dyluniad, a chynnig atebion i sefydliadau eraill sydd â diddordeb mewn gwerthuso effaith ddylunio. Trwy Arsyllfa Effaith Dylunio (DesImO), prosiect a ariennir gan Horizon 2020, bydd y bartneriaeth yn adolygu mentrau yn y gorffennol a rhai parhaus gan ganolbwyntio ar asesu effaith ymyriadau dylunio mewn busnes, gyda phwyslais arbennig ar fusnesau bach a chanolig.

Bydd PDR, Canolfan Ddylunio Estonia, a Chanolfan Ddylunio Denmarc, dan arweiniad KEPA - Canolfan Datblygu Busnes a Diwylliannol, yn coladu enghreifftiau o arfer gorau, gan gynnwys methodolegau, dangosyddion a gweithdrefnau casglu data; datblygu a phrofi fframwaith gwerthuso dyluniad a chynhyrchu arweiniad ac argymhellion ar gyfer llunwyr polisi, sefydliadau cymorth busnes ac ymchwilwyr.

Uchelgais y prosiect yw cyfrannu at gasglu data dylunio yn well a fydd yn adeiladu cronfa o dystiolaeth o effaith dylunio ac o'r hyn sy'n gweithio ym maes polisi a chefnogaeth ddylunio.

Gallwch ymweld â gwefan y prosiect i ddilyn y gweithgareddau diweddaraf.

Dewch i Drafod

Cysylltu