The PDR logo
Awst 03. 2022

Cefnogi arloesi yn y diwydiannau creadigol gyda Clwstwr

Mae PDR yn bartner yn Clwstwr – prosiect a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau dan arweiniad Prifysgol Caerdydd mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Rhaglen ymchwil a datblygu (YaD) uchelgeisiol ydyw sy'n anelu at greu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd i ddyrchafu'r sector creadigol yn Ne Cymru. Gan fod PDR wedi bod yn cefnogi'r diwydiannau creadigol drwy'r rhaglen hon ers 2019, cawsom sgwrs gyda'n dylunydd, Jo Ward, a rannodd sut rydym wedi bod yn cynorthwyo'r sector a'r manteision ymarferol.

"Rydym yn dwyn y dull Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr i YaD a’r elfen gymorth arloesi i Clwstwr, ac rydym wedi cyfrannu hynny o'r broses ymgeisio hyd at gyflenwi," meddai Jo.

Mae PDR yn cyfrannu at gefnogi arloesi yn y diwydiannau creadigol mewn amryw ffyrdd. Er enghraifft, rydym yn darparu cymorth dylunio trwy weithdai a sesiynau un i un gyda phrosiectau. Yn ogystal, rydym yn cyflwyno trafodaethau ar sut i gynnal rhagor o ymchwil defnyddwyr a dulliau dylunio i gefnogi eu gwaith archwilio prosiectau. Rydym hefyd yn cynllunio ac yn hwyluso sesiynau fel gweithdai cyd-ddylunio, cyfweliadau â defnyddwyr, ac adolygu a rhoi sylwadau ar ddeunyddiau.

"Yn fwyaf diweddar, rydym wedi hwyluso gweithdy gyda Bureau Local ac EYST fel un o'u sesiynau Partneriaeth ynghylch 'Rhyddhau grym cymunedau i adrodd ein straeon ein hunain’. Daeth hyn â’r bobl a oedd yn cymryd rhan yn y bartneriaeth hon at ei gilydd i drafod yr hyn y mae 'gweld ein straeon yn cael eu hystyried' yn ei olygu iddyn nhw, gan edrych ar y cyfleoedd a'r rhwystrau sy'n gysylltiedig â hyn, diffinio her gyfunol i weithio yn ei herbyn a phwy fyddai eu hangen i ymgysylltu â nhw. Yn dilyn hyn, fe edrychom ar sut y maen nhw am gychwyn mynd ati, gan feddwl am y cynllun ymchwil a sut y gallant gysylltu â’r bobl hyn yn y ffordd fwyaf effeithiol a chyfrifol, yn dibynnu ar eu hanghenion.

"Rydym hefyd yn awyddus i ddilyn ein pregeth ein hunain a'i chymhwyso i'n gwaith. Rydym wedi cynnal sesiwn yn ddiweddar yn gwahodd prosiectau Clwstwr i siarad â ni am eu teithiau cynaliadwyedd a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn Clwstwr a pha fath o gymorth y maen nhw ei eisiau yn y dyfodol - bydd y gwaith hwn yn cyfrannu at media.cymru. Mae'r sgyrsiau a'r mannau diogel hyn i rannu yn hanfodol er mwyn i ni allu myfyrio a dysgu am ein harferion yn ogystal â phrofiadau pobl eraill fel y gallwn ailadrodd a dylunio rhywbeth sy'n fwy addas ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae deialog gydweithredol yn hanfodol er mwyn i ni wella. Ein nod yw gwneud y pethau bychain a fydd yn ein helpu i fynd â'r cymorth a'r profiad i lefel sy'n diwallu anghenion ein defnyddwyr yn well nag o'r blaen. Mae'r cyfan yn ymwneud ag ailadrodd."

"Mae ein cymorth i arloesi yn y diwydiannau creadigol yn hanfodol er mwyn helpu diwydiannau creadigol i chwalu’r rhwystrau rhag YaD. Bydd yn eu helpu i ddatblygu syniadau, cynhyrchion, gwasanaethau, profiadau, prosesau a systemau sy'n diwallu anghenion drwy ymchwil defnyddwyr, profi ac ailadrodd effeithiol y tu hwnt i'w rhyngweithio â Clwstwr" eglura Jo.

Felly beth yw rhai o'r manteision a geir? Un enfawr yw’r nifer ohonynt nad oeddent yn credu eu bod nhw’n gwneud YaD. Trwy ein cymorth, maen nhw bellach yn meddu ar y wybodaeth a'r sgiliau hanfodol i'w wneud yn ddigonol. Gallant ddadlau drosto, ac mae hynny'n rhywbeth sy'n dwyn dylanwad. Mae ‘na hyder mewn siarad am yr arloesi a'r hyder i ymgeisio am gyllid.

"Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gwelsom nad oedd cwmnïau'n gwybod sut i gymryd eu camau cyntaf i ymchwil, datblygu ac arloesi, ac mae rhai wedi datblygu prosiectau sy'n argoeli i fod yn llwyddiannus yn y farchnad. Mae eraill yn siarad mewn cynadleddau byd-eang am eu prosiectau YaD; mae rhai hyd yn oed wedi ymgeisio am ffrydiau ariannu eraill yn allanol i Clwstwr er mwyn datblygu prosiectau sydd eisoes yn bodoli neu dderbyn heriau newydd. Gallwch glywed mwy am hyn yn fuan pan gaiff Adroddiad Arbenigedd Clwstwr PDR ar Effaith YaD ei gyhoeddi.

Mae hefyd wedi bod o fudd i'n datblygiad ninnau drwy weithio gyda'r diwydiannau creadigol i ddeall anghenion a’r gwasanaethau i'w cefnogi. Rydym wedi dysgu pethau drwy'r prosiectau ymchwil y gallwn eu trosglwyddo a'u hintegreiddio i'n gwaith dylunio masnachol. Felly, rydym yn trosglwyddo pethau o’r ochr ymchwil i’r ochr fasnachol, ac i'r gwrthwyneb, yn gyson - rhywbeth sy'n ein helpu i dyfu a bod o fudd i'r prosiectau rydym yn eu cefnogi."

CAMAU NESAF

Dysgwch ragor am Clwstwr, neu edrychwch ar bortffolio ymchwil a datblygu PDR.