The PDR logo
Awst 09. 2023

Cydweithrediadau Ymchwil Rhyngwladol yng Nghanolfan Dylunio Cynnyrch Osmania

Mae cydweithredu rhyngwladol yn rhan bwysig o'n hymchwil dylunio academaidd yma yn PDR. Mae’r Athro Dominic Eggbeer, Dr Katie Beverley ac Emily Parker-Bilbie wedi dychwelyd o India yn ddiweddar lle buont yn arwain gweithdy a oedd yn archwilio cyfleoedd i gydweithio ar ddylunio meddygol wedi’i deilwra ym Mhrifysgol Osmania yn Hyderabad. Cyflwynwyd y gweithdy hwn gan yr Athro Sriram Venkatesh, Cyfarwyddwr a Phennaeth y Ganolfan ar gyfer Dylunio Cynnyrch, Datblygu a Gweithgynhyrchu Ychwanegion, ynghyd â Chyd-gyfarwyddwr, yr Athro L. Siva Rama Krishna.

Felly, beth roedden nhw'n bwriadu ei gyflawni?

Deall y cydweithredwyr

Bwriad y gweithdy cyntaf hwn oedd datblygu cydweithrediadau rhwng ymchwilwyr, partneriaid y diwydiant, ac aelodau cymunedol yn y Deyrnas Unedig ac India sydd wedi ymrwymo i wella'r defnydd o ddulliau dylunio mewn gofal iechyd. Roedd y pwyslais ar ymchwil ac addysg ym maes dyfeisiau meddygol wedi'u teilwra gyda thechnegau dylunio uwch a gweithgynhyrchu haen-ar-haen (argraffu 3D).

Mae Dominic yn ymhelaethu ar nodau gwreiddiol y gweithdy, gan grybwyll, "Roeddem am greu gweledigaeth a rennir a strategaeth ar gyfer cydweithredu hirdymor ar ymchwil a hyfforddiant." Ymchwiliodd y gweithdy i gefndiroedd y cyfranogwyr, gan archwilio eu cymhellion ar gyfer cydweithredu, a helpu i ddatblygu dealltwriaeth ddofn o'r arbenigedd yn PDR a Phrifysgol Osmania.

Cynaliadwyedd

Ychwanegodd Katie fod “ein heffaith ar bobl a’r blaned, a sicrhau bod ein gwaith yn cyd-fynd â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig yn ffocws allweddol i’n gwaith rhyngwladol.” Mae dylunio a gweithgynhyrchu ychwanegion mewn gofal iechyd wedi esblygu'n gyflym ac mae'n hawdd colli golwg ar pam mae technolegau'n cael eu rhoi ar waith. Cynlluniodd a chynhaliodd PDR weithgareddau i werthuso sut roedd setiau sgiliau presennol y tîm a'u gweledigaeth ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol yn cyd-fynd â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Ystod eang o gyfranogwyr

Roedd cyfranogwyr y gweithdai’n cynnwys partneriaid o’r ecosystem gofal iechyd, technoleg ac arloesi ehangach. Ymunodd Prif Swyddog Gweithredol y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Gweithgynhyrchu Ychwanegion (NCAM) â'r tîm. Dywedodd Dominic, “Mae NCAM yn un o ganolfannau India wedi’i sefydlu i ddatblygu cyfeiriad strategol ar gyfer y wlad ym maes ymchwil gweithgynhyrchu haen-ar-haen, cwmnïau deillio, ac addysg gysylltiedig. Mae eu cyfranogiad yn dangos sut y mae ein cydweithrediad rhyngwladol yn bwriadu cefnogi polisïau ac arferion sy'n gwella arloesedd a seilwaith y diwydiant”. Ymunodd llawfeddygon â ni hefyd, a oedd yn hanfodol i ddarparu ffocws ar iechyd a lles.

Roedd offer y gweithdai yn seiliedig ar ddulliau dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr a gwasanaeth. Roedd hyn yn galluogi pobl o wahanol gefndiroedd a chyfnodau gyrfa i gymryd rhan. Cafodd y tîm hefyd gyfle i gwrdd â'r Athro D Ravinder, Is-Ganghellor Prifysgol Osmania. Roedd hyn yn ailddatgan ymrwymiad i gydweithio parhaus a llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth rhwng Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (sefydliad partner PDR) a Phrifysgol Osmania.

Camau nesaf

Bydd cam cydweithredu nesaf PDR yn mynd i'r afael â'r hyn y cytunwyd arno fel 'dyfodol delfrydol'. Mae hyn yn golygu creu newid system gyfan sy'n sicrhau bod pawb a fyddai'n elwa o ddyfais feddygol wedi'i theilwra yn gallu gwneud hynny. Mae gennym dystiolaeth glir i gefnogi cynaliadwyedd cymdeithasol ac amgylcheddol ac rydym yn parhau i gydweithio ar ymchwil gyda phartneriaid ar draws India, y DU ac yn fyd-eang.

Darganfyddwch fwy am SPD.