The PDR logo
Ebr 27. 2022

Exploring the challenges facing Cardiff’s creative industries

Ers haf 2021, rydym wedi bod yn brysur yn datblygu prosiect cyfryngau.cymru - a'i nod yw datblygu clwstwr sy'n arwain y byd ar gyfer arloesi yn y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae elfen o'r prosiect wedi'i chynllunio i ddarganfod yr hyn y mae angen i'r rhanbarth adeiladu arno, o ran cryfderau presennol y sector creadigol. Dylai'r gwaith hwnnw wedyn ein helpu i nodi a datblygu heriau i'r diwydiannau creadigol ymateb iddynt - ac 8 mis yn ddiweddarach, dyma lle'r ydym yn ein gweld ein hunain.

Wrth edrych drwy lens persbectif arloesi dylunio, rydym yn myfyrio ar yr hyn rydym wedi'i ddysgu drwy ein gwaith cymorth o fewn prosiect Clwstwr wrth iddo ddirwyn i ben, a sut mae hynny'n ffactorau i'n ffordd o feddwl gyda cyfryngau.cymru. Gwnaethom eistedd i lawr gyda'r Athro Andy Walters, Cyfarwyddwr Ymchwil, i ddarganfod mwy...

"O fewn prosiect cyfryngau.cymru, mae PDR yn llawer mwy canolog i ddatblygiad arloesedd, gan edrych ar ba fath o arloesi y gallai'r cwmnïau fod am ei weithredu, gan eu harwain drwy'r broses ymgeisio - efallai hyd yn oed ailgynllunio'r broses ymgeisio - cyn eu cefnogi i ddatblygu'r prosiectau hyn a'u helpu i leoli hynny o fewn y diwydiant cyfryngau ehangach, " meddai Andy. " Ac ni fyddwn yn gwneud hyn yn gyfan gwbl ar ein pen ein hunain, ychwaith. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid fel Alacrity a fydd yn edrych ar yr ochr fasnacheiddio hefyd."

Er bod gwahaniaethau sylweddol rhwng prosiectau cyfryngau.cymru a Clwstwr, mae'r gwersi a ddysgwyd drwy Clwstwr wedi bod yn amhrisiadwy i'n gwaith datblygu nawr.

"Mae llawer o'r problemau y mae cwmnïau'r cyfryngau yn eu hwynebu wrth ymgymryd ag arloesi fel maes gweithgarwch yn rhannu'r un math o faterion a wynebir gan unrhyw gwmni bach, oherwydd mae'r diwydiannau creadigol mor nodweddiadol yn cael eu dominyddu gan 'fandiau un dyn', grwpiau bach a gweithwyr llawrydd unigol, fel petai" esbonia Andy. "Mae hyn yn golygu nad yw'r cwmnïau cyfryngau hynny wedi arfer myfyrio ar eu harferion eu hunain - felly er bod eu creadigrwydd yn golygu eu bod yn debygol o gael profiad o arloesi, y dulliau ffurfiol o arloesi a'r meddylfryd dilynol ar ffurf asesiad sydd angen ychydig o ddatblygiad a chefnogaeth gan sefydliadau fel ni."

Mater arall sy'n wynebu microfusnesau fel y rhain, yn naturiol, yw adnoddau cyfyngedig. "Pan maen nhw wedi treulio llai o amser yn meddwl am arloesedd fel gweithgaredd ffurfiol, mae'n fater o beidio â chael y capasiti na'r lle - maen nhw'n bobl brysur iawn, yn y pen draw. Mae llawer o'r gwaith hwnnw'n arloesi hefyd! Ond fel arfer mae'n creu arloesedd i bobl eraill, fel rhan o'u swydd, ac maent yn treulio llai o amser yn arloesi drostynt eu hunain - problem benodol y cynlluniwyd prosiect Clwstwr i fynd i'r afael â hi."

Wrth archwilio effaith Clwstwr, gwelsom dro ar ôl tro fod arloesi'n amlygu ei hun fel datblygiad cynhyrchion a gwasanaethau newydd - ac yn aml pethau y gellid eu datblygu gyda busnesau partner, neu o fewn creu busnesau newydd. "Mae hyn yn wych, ond mae'n fath arbennig iawn o arloesi. Yr hyn na welsom lawer ohono oedd cwmnïau'n newid eu modelau busnes presennol mewn ffyrdd y gallem fod wedi'u disgwyl. Nid oedd y sefydliadau'n tueddu i ddatblygu ffyrdd newydd o werthu'r wybodaeth arbenigol oedd ganddynt eisoes."

Nid edrych ar arloesedd yn eu busnesau eu hunain yn unig yr ydym. Gall fod yn unrhyw fath o gydweithio sy'n arwain at arloesi newydd, o fewn y sector cyfryngau ehangach.

ANDREW WALTERS | CYFARWYDDWR YMWCHIL | PDR

Mae canfyddiad mor arwyddocaol wedi helpu ein hagwedd at y cwmnïau creadigol o fewn cyfryngau.cymru. Gan wybod ei bod yn ymddangos bod cwmnïau'n ei chael hi'n haws dychmygu bod 'rhaid i arloesedd fod gyfystyr â newydd', mae hyn yn dweud wrthym fod angen i ni archwilio mwy o syniadau ac enghreifftiau o arloesedd.

"Y fantais yw ein bod nid yn unig yn edrych ar arloesedd o fewn eu busnesau eu hunain. Gall fod yn unrhyw fath o gydweithio sy'n arwain at arloesi newydd, o fewn y sector cyfryngau ehangach - nid dim ond ar y sgrin neu'r newyddion, fel yr oedd Clwstwr," mae Andy yn parhau. "Un o'r pethau sydd wedi dod yn gryf i mi yw y gallem fod wedi gweld canlyniadau gwahanol pe byddem wedi treulio mwy o amser yn esbonio i'r cwmnïau pa arloesedd y gall fod a sut y gellid ei roi ar waith yn ddamcaniaethol - mae hyn yn bendant wedi bod yn un o’r pethau mwyaf i ddysgu gan Clwstwr."

Felly, sut byddwn ni'n addasu'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu i'w ddefnyddio o fewn cyfryngau.cymru? Yn gryno, bydd ein profiad o ymgysylltu â'r diwydiannau creadigol dros y 3 blynedd diwethaf yn arwain at becyn cymorth mwy cynhwysfawr a fydd yn galluogi cwmnïau i arloesi'n fras mewn mwy o ffyrdd a datblygu mwy o opsiynau.

Bydd y rhain yn cyd-fynd â nodau diwydiant y cyfryngau o fewn y rhanbarth, a dylent ysgogi mwy o gydweithredu ac arwain at fwy o effaith o fewn a thu allan i'r diwydiannau creadigol eu hunain.

"Mae'n gyfle gwych i ni roi llawer mwy o gyfeiriad a chefnogaeth i'r busnesau yn y prosiect hwn. Bydd gennym fwy o gwmpas a'r adnoddau sydd ar gael drwy bersbectif arloesi a arweinir gan ddylunio i allu archwilio'r holl wahanol ffyrdd y gellir cefnogi'r cwmnïau hyn."

CAMAU NESAF

Darllenwch ein diweddariad 6 mis blaenorol ar brosiect cyfryngau.cymru neu darllenwch fwy o newyddion.