The PDR logo
Tach 17. 2022

PDR yn derbyn cydnabyddiaeth ‘ymchwil sy’n arwain y byd’ gan y FfRhY

Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) wedi cyhoeddi canlyniadau eu hymarfer asesu ymchwil diweddaraf, a gwnaeth PDR yn wych, gan dderbyn sgôr pedair seren yn gyffredinol, y sgôr uchaf posibl, ac yn y 5ed safle ar gyfer Ymchwil Celf a Dylunio y DU o 86 sefydliad. Yr Athro Andrew Walters, Cyfarwyddwr Ymchwil yn PDR, sy’n trafod pam fod y gwerthusiad hwn mor hanfodol a sut y cyfrannodd PDR at y canlyniad aruthrol hwn.

Beth yw'r FfRhY, a sut mae'n cael ei gynnal?

Archwiliad cenedlaethol o ansawdd ymchwil yw’r FfRhY, sy’n cael ei gynnal bob 5-7 mlynedd. Nod polisi’r cyrff cyllido a rennir ar gyfer asesu ymchwil yw cynnal sylfaen ymchwil deinamig ac ymatebol o safon fyd-eang ar draws y sbectrwm academaidd cyfan yn addysg uwch y DU.

Mae tair elfen benodol yn cael eu gwerthuso ar gyfer pob cyflwyniad: ansawdd allbynnau ymchwil (e.e., cyhoeddiadau, perfformiadau, ac arddangosfeydd), yr effaith y mae’r ymchwil hwnnw’n ei gael ar y byd, a'r amgylchedd y mae prifysgolion yn ei greu i gefnogi ymchwil.

Pam fod y digwyddiad hwn mor arwyddocaol?

Meddai Andrew, “Oherwydd ei bwysigrwydd strategol, mae prifysgolion yn gweithio’n galed iawn i wella eu safleoedd bob tro y daw’r digwyddiad hwn yn ei ôl. Felly, mae’n cymryd llawer o amser ac ymdrech dros nifer o flynyddoedd i baratoi ar gyfer cyflwyno i’r FfRhY,” sy’n golygu ei fod yn ddigwyddiad arwyddocaol a chystadleuol.

Mae PDR yn sefydliad â gogwydd masnachol yn ogystal â sefydliad â gogwydd ymchwil. Gallwn ddysgu beth sydd ei angen ar y byd diwydiant, a beth mae’n ei ddisgwyl, trwy arfer dylunio lefel uchel, beth mae cleientiaid yn ei weld fel dylunio da. Mae hyn yn llywio ein hymchwil, gan weithio allan sut y gall dylunio gyflawni mwy, neu sut y gall dylunio weithredu mewn gwahanol gyd-destunau; ac felly, mae’r cylch hwn yn cyfrannu at ddatblygiad ein hymchwil a’n hymarfer.

Andrew Walters | Cyfarwyddwr Ymchwil | PDR

Pa rôl y mae hyn yn ei chwarae yn PDR, a pha gyfraniadau a wnaeth PDR?

“Mae PDR yn sefydliad â gogwydd masnachol yn ogystal â sefydliad â gogwydd ymchwil. Gallwn ddysgu beth sydd ei angen ar y byd diwydiant, a beth mae’n ei ddisgwyl, trwy arfer dylunio lefel uchel, beth mae cleientiaid yn ei weld fel dylunio da. Mae hyn yn llywio ein hymchwil, gan weithio allan sut y gall dylunio gyflawni mwy, neu sut y gall dylunio weithredu mewn gwahanol gyd-destunau; ac felly, mae’r cylch hwn yn cyfrannu at ddatblygiad ein hymchwil a’n hymarfer.”

Fel rhan o gyflwyniad y Brifysgol i'r FfRhY, mae PDR yn cyflwyno enghreifftiau o'n hallbynnau ymchwil a masnachol i'w hadolygu. Gwnawn hyn mewn cydweithrediad â'n cydweithwyr yn Ysgol Gelf a Dylunio Met Caerdydd. Er bod y cyflwyniad yn cwmpasu ystod eang o ymchwil artistig a dylunio, noda Andrew, “Gallwn ddod i’r casgliad o’r canlyniadau bod PDR yn cael dylanwad cadarnhaol iawn ar ganlyniad terfynol yr ymarfer.”

Mae cyflwyno’n gofyn am fuddsoddiad sylweddol o ran adnoddau ac amser, gan adolygu allbynnau ymchwil ac astudiaethau achos effaith, a phenderfynu pa rai yw'r rhai gorau i'w datblygu a'u cyflwyno. Mae'r broses hon yn dechrau flynyddoedd cyn y dyddiad cau cyflwyno. Wrth gyflwyno, mae pob ymchwil yn cyflwyno hyd at bum allbwn ymchwil, y mae pob un wedi cymryd hyd at flwyddyn i'w gwblhau. “Roedd pedwar person o PDR yn gymwys i gyflwyno i’r FfRhY, ond mae tua 30 o ymchwilwyr yn y gofod celf a dylunio ar draws Met Caerdydd. Cawsom gyfraniad sylweddol iawn at y papurau ymchwil a’r astudiaethau achos effaith a gyflwynwyd, y cafodd pob un ohonynt sgôr uchel iawn”.

Y sgorio

Mae papurau ymchwil ac astudiaethau achos effaith yn cael eu sgorio ar wahân. Caiff y papurau eu graddio ar sail pa mor dda yw'r ymchwil, a chaiff astudiaethau achos effaith eu graddio ar sail faint o wahaniaeth y mae’r ymchwil hwnnw’n ei wneud yn y byd. Gofynnodd Met Caerdydd am dair astudiaeth achos gan Gelf a Dylunio, a chyflenwodd PDR dwy o’r rheiny, yn seiliedig yn bennaf ar ddylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gan gyfrif am tua chwarter canlyniad cyffredinol FfRhY Celf a Dylunio. Mae arwain ar ddwy o'r tair astudiaeth achos yn gyflawniad aruthrol i PDR. “Cafodd ein polisi dylunio ei ganmol am ddangos sut y gellir defnyddio dylunio i ddeall yr hyn y mae pobl yn ei ddisgwyl gan bolisi’r llywodraeth. Roedd ein dadl yn ymwneud â sut y gallem ennyn diddordeb dinasyddion a busnesau i ddysgu beth oedd ei angen arnynt o ymyriadau dylunio a gefnogir gan y llywodraeth ac yna eu helpu i ddylunio’r polisïau hynny. Yn ogystal, roedden ni’n gallu dangos sut roedd hyn o fudd ariannol i fusnesau."

Mae'r system sgorio’n amrywio o fod yn ddiddosbarth i bedair seren ac mae canrannau'n dangos faint o'r gwaith hwnnw sy'n ffitio i bob un o'r categorïau. Mae diddosbarth yn golygu nad yw'r gwaith yn cael ei ystyried yn ymchwil. Mae un seren yn dangos bod yr ymchwil yn cael ei gydnabod yn genedlaethol. Mae dyfarniad dwy seren yn awgrymu cydnabyddiaeth ryngwladol, tra bod dyfarniad tair seren yn dangos bod yr ymchwil yn cael ei ystyried yn rhagorol yn rhyngwladol. Yn olaf, mae sgôr pedair seren yn dangos bod gennych ymchwil sy'n arwain y byd!

Roedd y sgorau a dderbyniwyd yn dangos bod 47% o’n hymchwil yn arwain y byd a 37% yn rhagorol yn rhyngwladol! Roedd hwn yn ganlyniad trawiadol, ac yn welliant sylweddol ar ein canlyniad o’r FfRhY blaenorol yn 2014.

Mae tîm PDR yn falch o fod wedi derbyn y gydnabyddiaeth hon am y cyfraniad ymchwil sy’n arwain y byd ochr yn ochr â chydweithwyr yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran am eu gwaith caled dros y blynyddoedd diwethaf sydd wedi arwain at y cyrhaeddiad rhyfeddol hwn - Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant hwn yn y blynyddoedd sydd i ddod!

Camau Nesaf

Dysgwch ragor am waith PDR - neu i ddechrau eich prosiect eich hun, cysylltwch â ni.