The PDR logo
Hyd 15. 2021

Sut mae dylunio gwasanaethau da yn y GIG yn datblygu gwasanaethau fydd yn newid y byd

Pan gaiff ei gymhwyso i unrhyw ddiwydiant, gall dylunio gwasanaethau - sydd, yn yr achos hwn, â chyswllt gynhenid â 'dylunio cynnyrch' - helpu i greu gwell profiadau ac atebion i ddefnyddwyr; nid oes unrhyw le mae hyn yn fwy hanfodol nag o fewn y GIG.

Y tu mewn i gofal iechyd y DU, mae timau o ddylunwyr gwasanaeth ymroddedig yn gweithio'n ddiwyd ar y profiad digidol y mae defnyddwyr yn ei wynebu wrth ryngweithio â'r GIG. Ond, yn PDR, rydym am edrych y tu hwnt i'r sgrin ac i mewn i'r theatrau llawdriniaeth; ystafelloedd clinig; ystafelloedd yr injan y sefydliad mwyaf pwerus ym Mhrydain.

Er mwyn archwilio’r pwnc ymhellach, buom yn siarad â'r Athro Dominic Eggbeer, Athro Cymwysiadau Dylunio Gofal Iechyd, i ddarganfod sut y gall dylunio gwasanaethau yda n y GIG wneud gwahaniaeth hanfodol.

Y NOD TERFYNOL? YSGOGI BUDD CLEIFION

Mae ambell reswm pam bod dyunio gwasanaeth da yn bwysig. Dywed Dom, “Y tri rheswm cyntaf yw gallu datblygu gwasanaethau newydd i gleifion, creu mantais economaidd o fewn gofal iechyd a gwella effeithlonrwydd gwasanaethau.” Yn y pen draw, y nod yw gwella profiadau cleifion o fewn y GIG bob amser - neu unrhyw ddarparwr gofal iechyd. Ac er ein bod yn sôn am sefydliad enfawr, mae'r gofyniad am ymchwil defnyddwyr trylwyr cyn dylunio gwasanaeth mor annatod ag erioed. “Os ydych yn ceisio creu gwasanaeth newydd neu ffordd newydd o ddefnyddio technolegau a dylunio, rhaid i unrhyw ymchwil i ddefnyddwyr gynnwys y rhai sy'n darparu gofal iechyd a gwasanaethau i gleifion. “Mae angen y rhai sy'n gwneud penderfyniadau hefyd sy'n gwybod am gyd-destun yr hyn sy'n cael ei arloesi a pham. Dim ond drwy weithio gyda’r ddau y ceir y gefnogaeth i gyflwyno rhywbeth newydd.”

YR HERIAU SY'N WYNEBU CYNLLUNIO GWASANAETHAU NEWYDD

“Mae'n bwysig ystyried economeg gofal iechyd,” meddai Dom. “Mae angen tystiolaeth arnoch y bydd yr hyn yr ydych yn ei wneud gydag arloesi mewn gwasanaethau yn cael budd pendant - oherwydd yn y pen draw mae angen gwerth am arian. “

Yn y gorffennol bu tuedd tuag at arloesi technolegol o fewn gwasanaethau gofal iechyd; er bod hyn yn bwysig o hyd, mae dylunio gwasanaeth yn cynnig ffordd o ddatblygu datblygiadau arloesol nad ydynt yn dechnolegol yn seiliedig ar anghenion cleifion.

Mae dylunio gwasanaeth yn cynnig ffordd o ddatblygu datblygiadau arloesol nad ydynt yn dechnolegol yn seiliedig ar anghenion cleifion.

Dominic Eggbeer | ATHRO. CYMWYSIADAU DYLUNIO GOFAL IECHYD | PDR

Mae hefyd yn bwysig deall beth yw arloesedd mewn gwirionedd. “Beth am ystyried argraffu 3D fel enghraifft. Mae pawb yn teimlo'n gyffrous iawn oherwydd ei fod yn ffordd gadarn o ddangos arloesedd - ond mae angen i ni ystyried sut y gallai hyn wella gwasanaethau mewn gwirionedd.

“Nid ydym am fod mewn sefyllfa lle mae gwasanaeth gofal iechyd yn buddsoddi mewn technoleg newydd heb archwilio sut mae'n cynnig ateb gwell yn ymarferol. Unwaith eto, mae'n dod yn ôl i fudd mesuradwy. Sut mae'n gwneud bywydau pobl yn well? Sut mae'n gwella effeithlonrwydd? Sut mae'n cynnig gwerth am arian? Mae'r dull gweithredu egwyddorol hwn o ofal iechyd darbodus yn rhywbeth y mae Llywodraeth Cymru wedi ei hyrwyddo ers rhai blynyddoedd bellach.”

Y PROSIECT YW’R PRAWF

Enghraifft wych o ddylunio gwasanaeth gwell yn gorwedd mewn prosiect a ddatblygwyd gennym gan ddefnyddio prostheteg y fron arferol ôl-mastectomi1. Mae'r rhain yn cynnig dewis arall i lawdriniaeth adluniol - ond yn aml nid oeddent yn diwallu anghenion y gwisgwr o ran cysur nac edrychiad gan eu bod yn ddatrysiadau 'oddi ar y silff'.

Gweithiodd tîm PDR-SPD yn hir gyda menywod yn mynd drwy'r profiad hwn mewn partneriaeth â Gofal Canser Tenovus, i ddeall yn well y gwelliannau sydd eu hangen yn ystod y broses.

“Fel y nodwyd yn gywir ar y pryd, os ydych yn colli coes, bydd rhaid cael un newydd o'r radd flaenaf gyda miloedd o bunnoedd yn cael ei wario arnoch chi. Ond fel menyw, os ydych yn colli bron a ddim yn cael llawdriniaeth adluniol, fe gewch datrysiad rhad sydd heb ei deilwra i’r unigolyn.”

Mae hon yn enghraifft wirioneddol wych o ddylunio gwasanaethau newydd gan roi buddion sy'n newid bywydau‘r cleifion.

Dominic Eggbeer | ATHRO. CYMWYSIADAU DYLUNIO GOFAL IECHYD | PDR

Felly, roedd angen hanfodol i wella'r gwasanaeth hwn. “I wneud hynny, fe wnaethom greu ffyrdd o ddefnyddio technolegau digidol i greu gwell offer rosthetig, gan ddefnyddio sganiau 3D o dorso y person i weithio ohono - y syniad yw bod yr offer prosthetig yn gorwedd yn erbyn yr anatomeg yn llawer agosach, gan ei wneud yn fwy sefydlog a naturiol. O hyn, gwneir offer phrosthetig silicon meddal wedi’i deilwra i’r unigolyn.”

Mae'r arfer arloesol hwn bellach wedi'i gyflwyno gan Ysbyty Treforys yn Abertawe fel gwasanaeth newydd. Ac er y gallai fod wedi dechrau yn Abertawe, mae'n mynd i fod yn rhywbeth sy’n cael ei ddefnyddio ledled y byd; ar hyn o bryd mae'n cael ei ddatblygu gyda'n partneriaid yn India sy'n gobeithio mynd â'r gwasanaeth a'i gynnig i fenywod yno.

“Erbyn hyn, maen nhw am ddatblygu gwasanaeth prosthestig wedi’i deilwra i’r unigolyn ynghyd â rhaglen dysgu archwiliadau da ar y fron yn y gwasanaeth iechyd cyhoeddus yn rhanbarth UP. Rydym yn gweithio gyda nhw ar brosiect fach i greu modelau hyfforddi profion y fron mewn deunyddiau lleol, rhad, ac yna cymharu effeithiolrwydd hyfforddiant gyda modelau manwl gywirdeb.”

“Mae'n beth bach,” meddai Dom, “ond mae angen iddo fod ar gael yn llawer mwy eang. Ac mae'n ddiogel rhag Covid; pan gafodd llawdriniaethau adliniol eu canslo yn y DU, gallai menywod elwa o brostheteg arferol. Mae hon yn enghraifft wirioneddol wych o ddylunio gwasanaethau newydd gan wneud manteision sy'n newid bywydau cleifion.”

Y CAMAU NESAF

Dysgwch sut y gallwch wella gwasanaethau eich sefydliad sector cyhoeddus - cysylltwch â ni i drefnu trafodaeth neu ddarganfod ein prosiectau dylunio gwasanaethau diweddar.

1Eggbeer D., Evans P. (2011) Computer-aided methods in bespoke breast prosthesis design and fabrication. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H, Journal of Engineering in Medicine. 225(1): 94-99.