The PDR logo

Y Tŷ Gwydr

HYFFORDDIANT PDR

Rhaglen hyfforddi arloesol ac unigryw yw Ty Gwydr i helpu arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus a llunwyr polisi i uwchsgilio.

O ganlyniad i flynyddoedd o ymchwil a phrofiad o gyflawni prosiectau arloesi a yrrir gan ddylunio yn y sector cyhoeddus, rydym wedi datblygu'r sgiliau a'r methodolegau ar gyfer dylunio polisi a gwasanaethau. Mae ein dull o weithredu yn canolbwyntio ar safbwynt y defnyddiwr, gan eich helpu i ddeall beth yw prif broblemau eich gwasanaethau a sut maent yn gysylltiedig â phrofiad y defnyddiwr. Trwy gydweithrediad effeithlon a pharhaus â'ch defnyddwyr, byddwch yn gallu wynebu'r heriau ar lefel polisi a chreu gwasanaethau sy'n gynhwysol ac yn fwy integredig i werthoedd ac anghenion y defnyddiwr.

Yn ystod y cwrs hwn byddwn yn rhoi'r hyder i chi ddefnyddio eich dull dylunio eich hun wrth ddatblygu gwasanaethau a pholisïau yn eich sefydliad. Drwy gyfuno prosiect byw, hyfforddiant ar offer dylunio a thechnegau creadigol, gallwn roi profiad dysgu mwy cyfoethog sy'n sicrhau bod yr hyfforddiant yn cael ei gyflwyno mewn cyd-destun bywyd go iawn.

Yn ogystal â'r 2.5 diwrnod o ddysgu ymarferol dwys, byddwch hefyd yn cael cyfle gwych i rwydweithio gyda chyd-weithwyr yn y sector cyhoeddus.

BETH YW MANTEISION TŶ GWYDR?

 • Caiff y cwrs ei ddysgu gan ymchwilwyr a dylunwyr proffesiynol sydd â phrofiad manwl o ddylunio polisi a gwasanaeth ar waith.
 • Bydd technegau dylunio trochi yn galluogi eich tîm i ddylunio mewn ffordd fwy effeithlon.
 • Creu gweledigaeth glir a chymhellol a fydd yn adeiladu ar werthoedd eich rhanddeiliaid.
 • Byddwch yn datblygu cyflymder gweithredu uwch yn eich prosiectau yn dilyn y llif meddwl dylunio.

DEILLIANNAU'R CWRS:

 • Hanfodion arloesi dylunio trwy feddwl dargyfeiriol a chydgyfeiriol.
 • Sut i wneud cais dylunio ar gyfer datblygu gwasanaethau a pholisi.
 • Sut i fynd i'r afael â'r problemau ar lefel polisi a defnyddio dyluniad i lunio polisi cyhoeddus.
 • Dulliau ar gyfer deall heriau cyhoeddus o safbwynt y defnyddiwr.
 • Sgiliau ar gyfer ymgysylltu â staff rheng flaen mewn prosiectau dylunio ac arloesi.
 • Ffyrdd o gyd-berchen ar benderfyniadau cyhoeddus a chyd-greu gwasanaethau cyhoeddus gyda dinasyddion.
 • Prosesau a fydd yn eich helpu i ddylunio o fewn ffiniau tynn.
 • Syniadau newydd ar gyfer ymestyn eich ymagwedd tuag at gynnydd parhaus.
 • Dealltwriaeth o sut i reoli dylunio ac arloesi o fewn gwasanaethau cyhoeddus.
 • Technegau ar gyfer dylunio ac ailadrodd ar brosiectau byw.
 • Cyflwyniad i ddulliau hapfasnachol i ehangu byd yr hyn sy'n bosibl.
 • Sut y gallwch chi ddylunio pwyntiau cyffwrdd mwy effeithiol ar gyfer eich gwasanaeth.

YR ATHRO ANDREW WALTERS

Andrew yw Cyfarwyddwr Ymchwil yn PDR ac mae'n arwain y Grŵp Ymchwil ac Ymarfer Dylunio sy'n canolbwyntio ar y Defnyddiwr. Mae Andrew yn ymarferydd ac yn academydd profiadol sydd wedi gweithio gydag ystod eang o sefydliadau dros y blynyddoedd i ddangos gwerth dylunio i'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Bydd Andrew yn dod â gwybodaeth academaidd drylwyr wrth gymhwyso dylunio ynghyd â phrofiad cymhwysol. Mae'n gynghorydd dylunio i'r AHRC.

YR ATHRO ANNA WHICHER

Mae Anna yn Gyfarwyddwr Cysylltiol Ymchwil ac yn Bennaeth Polisi Dylunio. Am y 12 mlynedd, diwethaf, mae Anna wedi bod yn cynnal ymchwil ac ymyriadau dylunio i integreiddio dylunio i raglenni polisi a chymorth busnesau ledled y DU, Ewrop a ledled y byd. Mae ganddi PhD meicnodi dylunio ar gyfer polisi arloesi yn Ewrop. Mae Anna yn Hyfforddwr Dylunio Gwasanaeth Meistr achrededig gyda'r Rhwydwaith Dylunio Gwasanaeth.

PIOTR SWIATEK

Mae Piotr yn Gydlynydd Prosiectau Strategol yn y tîm Polisi Dylunio ac mae'n arwain sawl prosiect Ewropeaidd a rhyngwladol gan gynnwys datblygu polisïau arloesi a yrrir gan ddylunio a rhaglenni cymorth ar gyfer dylunio, meithrin gallu ar gyfer dylunio yn y sector cyhoeddus, a phrofi dulliau newydd sy'n seiliedig ar ddylunio ym meysydd gwneud penderfyniadau gwleidyddol neu economi gylchol. Mae'n un o Gymrodyr Academi Fyd-eang Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac yn aelod etholedig o fwrdd y rhwydwaith dylunio Ewropeaidd — BEDA, Biwro Cymdeithasau Dylunio Ewrop.

OLIVER EVANS

Mae Oliver yn Arbenigwr Arloesi Dylunio yn y Tîm Polisi Dylunio ac Arloesi yn PDR, gyda phrofiad mewn ymchwil sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac addysg dylunio, ac mae’n cynnal sgyrsiau prifysgol ar dwf proffesiynol a phrosesau llif dylunio. Ar hyn o bryd, mae Oliver yn arwain y Tŷ Gwydr, gan greu gweithdai arloesi sy'n cwmpasu'r gwahanol feysydd dylunio.

I gael rhagor o wybodaeth am Greenhouse - Cysylltwch â ni

Dewch i Drafod

Cysylltu